zapisy telefoniczne:tel. 601 553 881
Warszawa (Targówek), ul.Pszczyńska 26 lok U-3/ róg Łodygowej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU

„Stomatologia Zacisze”

Warszawa ul. Pszczyńska 26

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

Na podst. Art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) ustala się poniższy regulamin organizacyjny.

§ 1.

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane zapisami ustawy . Wymienionym podmiotemjest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny „Stomatologia Zacisze” Sylwia Górzkowska –Jaroń mieszczący się w Warszawie ul.Pszczyńska 26.

§ 2.

Misja, zadania,rodzaj i zakres udzielanych świadczeń

Zadaniem praktyki jest prowadzenie dziennej opieki stomatologicznej. Celem praktyki jest świadczenie usług zdrowotnych z zakresu udzielania profilaktyki i leczenia , poradnictwa obejmującego leczenie stomatologiczne , min:

 • endodoncja czyli leczenie kanałowe – leczenie pod mikroskopem operacyjnym, trudne przypadki
 • protetyka- korony, licówki, mosty, protezy, prace na implantach
 • implantologia
 • chirurgia stomatologiczna - usuwanie zębów mlecznych i stałych, trudne ekstrakcje, usuwanie ósemek, resekcja, nacięcie wędzidełka, usuwanie torbieli i zmian, usuwanie zębów zatrzymanych, hemisekcja itd
 • stomatologia zachowawcza - wypełnienia, wybielanie, odbudowy
 • stomatologia estetyczna - m.in. wybielanie, korekta kształtu zębów
 • profilaktyka - lakowanie, lakierowanie (fluor), leczenie wczesnych zmian próchnicowych
 • pedodoncja - leczenie dzieci (pedodonta)
 • profesjonalne zabiegi higienizacyjne- oczyszczanie zębów z kamienia, osadów; instruktaże higieny jamy ustnej.

§ 4.

Świadczenia, o których mowa wyżej udzielane będą w pomieszczeniach praktyki, w wyznaczonych godzinach otwarcia gabinetu.

Cele osiągane są poprzez:

 • kompleksowe , ze zrozumieniem potrzeb podejście do każdego pacjenta
 • stosowanie certyfikowanych urządzeń , będących pod stałym nadzorem
 • używanie nowoczesnych materiałów i technologii leczniczych dla uzyskania najlepszych efektów leczniczych
 • nieustanne kształcenie zawodowe personelu
 • przestrzeganie reżimu dezynfekcji i sterylizacji narzędzi
 • regularną kontrolę potrzeb

Misja: pacjent w centrum uwagi . Leczymy i opiekujemy się nowocześnie i bezpiecznie.
Naszą MISJĄ jest profesjonalna, kompleksowa opieka stomatologiczna połączona z prawdziwą dbałością o zdrowie i piękny uśmiech.
Połączyliśmy doświadczenie lekarzy z nowoczesnymi technologiami, troską o komfort pacjentów i dbałością o jakość usług.
Panuje u Nas rodzinna i miła atmosfera.
Prężny zespół lekarzy, udoskonalający nieustannie swoją wiedzę i umiejętności oferuje usługi z zakresu nowoczesnej stomatologii.
Naszym celem jest kompleksowe podejście do leczenia i zaspokojenie oczekiwań i potrzeb Naszych pacjentów.
Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące Naszego Gabinetu oraz zapoznacie się Państwo ze standardem przyjmowania Pacjentów, który ułatwia sprawną i rzetelną pracę Gabinetu.

§5.

OPŁATY za udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana : do wglądu w siedzibie praktyki, poprzez wydanie oryginału uprawnionym organom za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu oraz nie odpłatnie poprzez sporządzenie jej kopii, odpisu lub wyciągu.
Przygotowanie dokumentacji do odbioru następuje po złożeniu pisemnego wniosku o jej udostrepnienie przez pacjenta , czas przygotowania dokumentacji medycznej trwa do 14 dni roboczych.
Dokumentacja wydawana jest bezpośrednio Pacjentowi którego dotyczy, może być wydana osobom trzecim wskazanym przez pacjenta jeśli pacjent uprzednio wyraził na to zgodę - w Stomatologii Zacisze wskazanie osób uprawnionych do odbioru dokumentacji medycznej następuje podczas pierwszej wizyty na odpowiednim ku temu formularzu.
Brak opłaty nie obejmuje kosztów ewentualnej przesyłki ani innych kosztów związanych z udostępnieniem dokumentacji medycznej.

§ 6.

Organizacja udzielania świadczeń w przypadku pobierania opłat

Działalnością praktyki kieruje i zarządza lekarz stomatolog , który ją utworzył, t.j Kierownik Medyczny Sylwia Górzkowska-Jaroń.
Ustala się opłaty za świadczenia zdrowotne wg zamieszczonego cennika – dostępny jest w gabinecie, do wglądu poczekalni oraz wybrane pozycje na stronie internetowej. Cennik tych opłat stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Opłata uiszczana jest po wykonaniu usługi w formie gotówki, płatności kartą, płatności ratalnej - MediRaty, przelewu po wcześniejszej zgodzie Kierownika Medycznego.
W przypadku leczenia specjalistycznego jak protetyczne, implantologiczne pobierana jest zaliczka w wysokości 40 % wartości planowanego uzupełnienia.
W przypadku pacjenta niepełnoletniego, gdy wizyta jest nieefektywna Rodzice ponoszą koszt wg cennika za czas rezerwacji gabinetu.

§ 7.

PRZYJMOWANIE PACJENTÓW

UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ
Zajmujemy się leczeniem ,które zostało wcześniej zaplanowane oraz ustalone z pacjentem, wyjątek stanowią stany nagłe i bólowe -czytaj dalej „pacjent dodatkowy”.
Na wizytę pacjent może umówić się na wizytę w czasie pracy gabinetu : osobiście lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel. 601 553 881.
Aby jak najlepiej zaplanować potrzebny czas wizyty do potrzeb pacjenta ,podczas zapisu przeprowadzany jest wstępny wywiad, prosimy zatem o udzielenie niezbędnych informacji.
Czas pracy Gabinetu: poniedziałek - piątek: 9- 20, w razie zmian informacja na drzwiach gabinetu.
soboty: wybrane terminy po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian godzin otwarcia gabinetu.

W przypadku trwania zabiegu nie zawsze na bieżąco możemy odebrać telefon wówczas prosimy o pozostawienie na sekretarce informacji o potrzebie umówienia terminu wizyty wraz z nazwiskiem i numerem kontaktowym- oddzwaniamy jak najszybciej jest to możliwe.
Zapisy prowadzi asystentka stomatologiczna w wolnych terminach wg kolejności zgłoszeń; zawsze prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego Pacjenta, co jest gwarantem sprawnego prowadzenia zapisów.
Podczas umawiania terminu przeprowadzony jest wstępny wywiad na podstawie którego pacjent zakwalifikowany jest do lekarza odpowiedniej specjalności , a także pomaga to ustalić szacowany czas trwania wizyty.
Wizyty Pacjentów mogą być potwierdzane telefonicznie (rozmowa lub sms) dzień przed planowaną wizytą , dotyczy to w szczególności pacjentów pierwszorazowych, zabiegów specjalistycznych a także wizyt umawianych z długim wyprzedzeniem.
Konsultacje prowadzone są tylko bezpośrednio przy fotelu stomatologicznym- nie telefonicznie ani w innym miejscu.

§ 8.

PIERWSZA WIZYTA W GABINECIE

Pacjent pierwszorazowy proszony jest o wcześniejsze przybycie celem uzupełnienia formalności , tak aby wizyta rozpoczęła się punktualnie.
Na pierwszej wizycie( przed czasem jej rozpoczęcia) prosimy o wypełnienie Ankiety Zdrowotnej a także zapoznanie się z Cennikiem obowiązującym w gabinecie oraz tymże Regulaminem Stomatologii Zacisze.
Przebieg pierwszej wizyty uwarunkowany jest od problemu z jakim pacjent się zgłosił, min może to być :

 • konsultacja z omówieniem potrzeb leczniczych z podaniem wstępnego planu leczenia i szacowanych kosztów
 • konsultacja specjalistyczna z wydaniem skierowań na dalsze badania diagnostyczne celem ustalenia szczegółowego planu leczenia przed leczeniem
 • w przypadku konkretnego problemu leczniczego z jakim zgłasza się Pacjent- następuje rozpoczęcie leczenia w dniu z głoszenia celem zabezpieczenia zgłoszonego problemu.

Planowane leczenie wysokospecjalistyczne np.: protetyczne, implantologiczne, endodotyczne, ortodontyczne , chirurgiczne może łączyć się z wcześniejszym pobraniem zaliczki w wysokości od 30 do 50% planowanych kosztów zabiegu.
Pacjent niepełnoletni odbywa wizytę w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
Kartę zdrowotną i ankietę wypełnia rodzic bądź opiekun prawny dziecka.
W przypadku pacjentów niepełnoletnich , do ukończenia 16 r..ż. każdorazowo zgodę na leczenie musi wyrazić rodzic bądź opiekun prawny. W przypadku pacjentów po ukończeniu 16 r.ż. do skończenia lat18 wymagana jest zgoda na leczenie zarówno rodzica jak i pacjenta małoletniego.

§ 9.

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę.
Staramy się robić wszystko aby nie powstawały opóźnienia podczas przyjmowania Pacjentów. Niestety każdy przypadek leczniczy jest inny i mogą wystąpić nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i wówczas zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do zaistniałych opóźnień.

PACJENT DODATKOWY

Priorytetem są zaplanowane na dany dzień zabiegi.
Do gabinetu, na wizytę zaprasza Asystentka lub Lekarz.
Ponadplanowo przyjmujemy Pacjenta z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w Naszym Gabinecie leczenia.
Pacjent dodatkowy z bólem czy nagłą sytuacją leczniczą może zostać przyjęty po uzyskaniu zgody przyjmującego w danej chwili lekarza ; wizyta odbędzie się wówczas w terminie wyznaczonym przez lekarza miedzy umówionymi pacjentami, co może się łączyć z oczekiwaniem na przyjęcie, podana godzina przyjęcia w tym przypadku jest czasem szacowanym i może ulec zmianie podczas trwania wizyt.

§ 10.

LISTA PRIORYTETOWYCH PACJENTÓW

Lista rezerwowa powstała celem przyspieszania terminów zabiegów. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta. Dlatego też prosimy pacjentów o odwoływanie wizyt na które nie mogą dotrzeć.

§ 11.

ODWOŁYWANIE WIZYT

Ze względu na wzajemny szacunek min swojego czasu , prosimy o powiadomienie gabinetu z odpowiednim wyprzedzeniem o rezygnacji umówionej wizyty, albowiem może być pobrana opłata za niepotrzebnie zarezerwowany czas pracy gabinetu ,wynosi 50 zł za każde 30 minut.
W przypadku notorycznych nieobecności na wizytach bez ich odwołania, kolejny zapis będzie musiał być zaakceptowany przez lekarza.
Zgłoszenia o odwołaniu można pozostawiać sms-em wysłanym na numer gabinetu.
Jak uniknąć tej opłaty?
Wystarczy z odpowiednim wyprzedzeniem odwołać wizytę:

 • standardowe ( ok 30 minutowe) wizyty odwołujemy przynajmniej na 1 dzień roboczy przed zabiegiem
 • wizyty dłuższe niż 30 min, w tym zabiegi specjalistyczne należy odwołać nie później niż 3 dni robocze przed wyznaczonym zabiegiem.

W przypadku nie odwołania ustalonej wizyty pobrana wcześniej zaliczka na poczet zabiegu przepada.

§ 12.

INNE

Za szkody wyrządzone w gabinecie odpowiedzialność materialną ponosi pacjent a w przypadku szkód dokonanych przez dzieci- rodzic lub przebywający z nim opiekun.

§ 13.

RĘKOJMIA

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy Gabinetu wykonują prace z należytą starannością. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi postępowania reklamacyjnego usługi stomatologicznej (Kodeks Cywilny art. 627- 646, przepisy o umowie o dzieło), udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od wystąpienia zdarzenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.
Na wszystkie prace wykonane w gabinecie „Stomatologia Zacisze” Pacjentom udzielana jest rękojmia.
WARUNKI OGÓLNE, dotyczą wszystkich prac: , przez czas obowiązywania rękojmi

 • Wizyty kontrolne minimum raz na 6 miesięcy lub wg indywidualnych zaleceń lekarza
 • Regularne profesjonalne oczyszczenie zębów z kamienia i osadu co 6 m-cy lub zgodnie z indywidualnymi zaleceniami lekarza
 • Rękojmia obowiązuje od ukończenia założonego planu leczenia protetycznego.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
Wypełnienia światłoutwardzalne (plomby)

 • zęby stałe 24 miesiące
 • jeżeli w krótkim czasie od wykonania wypełnienia( tj do 6m-cy) należy ząb ten przeleczyć endodontycznie wtedy pacjent ponosi koszt leczenia endodontycznego a ponowne wypełnienie ubytku zostaje założone bezpłatnie.
 • zęby mleczne 1 rok

Dotyczy zębów mlecznych: warunkiem są wizyty kontrolne co 4 m-ce oraz zalecone zabiegi profilaktyczne co najmniej raz na 6 m-cy lub wg indywidualnych zaleceń lekarza.
Wklady koronowo-korzeniowe 1 rok
Uzupełnienia z porcelany (korony, licówki,nakłady) 2 lata
Protezy ruchome 2 lata
Implanty 2 lata

RĘKOJMIA NIE OBEJMUJE

 • Leczenia endodontycznego
 • Prac tymczasowych (korony i mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe, wypełnienia warunkowe).
 • Prac wykonanych warunkowo lub na wyraźne „życzenie” pacjenta .
 • W przypadku występowanie bruksizmu (ścieranie, zgrzytanie, zaciskanie zębów), braków zębowych bez prawidłowego ich uzupełnienia rękojmia trwa 6 miesięcy.

Jeśli pacjent uzupełni braki zębowe w ciągu 6-miesięcy od wykonania pracy wówczas rękojmia wydłużana jest do maksymalnego czasu jej trwania wg opisu poszczególnych prac.

 • Prac gdy Pacjent nie stawia się na wyznaczone wizyty kontrolne oraz zalecane wizyty higienizacyjne, które są warunkiem naszej gwarancji.
 • Prac w trakcie wykonywania planu protetycznego gdy jego realizacja nie została ukończona.

Wykonane prace protetyczne zostają objęte gwarancją w momencie zakończenia realizacji planu leczenia protetycznego zaleconego przez lekarza, tj ustalonego z pacjentem przed podjęciem w/w leczenia.

 • Protezy wykonane poza Gabinetem Stomatologia Zacisze lub oddane do naprawy po upływie 12 miesięcy nie są objęte gwarancją.
 • Przewie zaplanowane leczenie
 • Nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez stałych oraz ruchomych
 • Nie wykona odbudowy protetycznej po leczeniu kanałowym
 • Użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • Samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • Dokona naprawy w innym gabinecie
 • Ulegnie wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • Pacjent ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • Proteza zostanie uszkodzona poza jamą ustną.

§ 14.

POWIKŁANIA

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak, np:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • obrzęk, ropień, krwiak
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej
 • problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty, zwłaszcza zabiegów chirurgicznych tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym Regulaminie funkcjonują w naszym gabinecie z niewielkimi korektami od 2010 roku. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i personel gabinetu.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się zapisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417 ze zm.).
2. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2010r.

Zapraszamy do współpracy.